Lệnh hedge của tôi đã kích hoạt margin call, tại sao?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.