ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มีคำถามเหรอ? เรามีคำตอบ!

หมวดหมู่

FAQ

 • ฉันลืมรหัสผ่านของการซื้อขาย (Personal Area บนมือถือ)

  "ในการกู้คืนรหัสผ่านบัญชีเทรดของคุณโปรดคลิกที่บัญชีเทรดของคุณในตารางแดชบอร์ด

  ในหน้าการตั้งค่าบัญชีที่เปิดคุณจะเห็นปุ่ม ""สร้างรหัสผ่าน MetaTrader ใหม่"" ในส่วน ""การตั้งค่า MetaTrader""

  mceclip10.png

  เมื่อคลิกปุ่มคุณจะเห็นหน้าต่างแสดงคำเตือนขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม ""ตกลง" หากคุณแน่ใจว่าต้องการสร้างรหัสผ่านการเทรดใหม่สำหรับบัญชีนี้"

  คุณจะเห็นหน้าเว็ปพร้อมข้อมูลใหม่ของบัญชีเทรด

 • วิธีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์?

  ประการแรกโปรดทราบว่าการยืนยันทางโทรศัพท์เป็นตัวเลือกทางหนึ่งในการรับรหัสถอนเงิน ซึ่งคุณสามารถรับรหัสผ่านทางอีเมล์ได้เช่นกัน

  อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการผูกหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับ Personal Area ของคุณ ก่อนอื่นให้ล็อกอินเข้าไปยัง

  Personal Area ของคุณโปรดคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันโทรศัพท์" ในวิทเจ็ท "ความคืบหน้าการยืนยัน"

  Verification_Progress.png

  จากนั้นคลิก "ดำเนินการยืนยัน" หลังจากนั้นคุณกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและคลิกที่ปุ่ม "รับรหัส"

  Send_SMS_code.png

  หลังจากนั้นคุณจะได้รับ sms-code ซึ่งคุณจะต้องใส่ในช่องที่ระบุ

  Code_sended.png

  ในกรณีที่คุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันทางโทรศัพท์ประการแรกโปรดตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณกรอก

  นี่คือคำแนะนำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของคุณ:

  • คุณไม่จำเป็นต้องใส่ "0" ในตอนเริ่มต้นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ;

  • คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสประเทศด้วยตัวเอง - ระบบจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกประเทศที่ถูกต้องในเมนูแบบเลื่อนลง (แสดงด้วยธงที่ด้านหน้าของช่องหมายเลขโทรศัพท์);

  • คุณต้องรออย่างน้อย 5 นาทีเพื่อให้รหัสมาถึง

  หากตอนนี้คุณแน่ใจว่าคุณได้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัส sms โปรดลองใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่น ปัญหาอาจอยู่ด้านผู้ให้บริการของคุณ เพียงป้อนหมายเลขโทรศัพท์อื่นในช่องและขอรหัสยืนยัน

  นอกจากนี้คุณสามารถขอรหัสผ่านการยืนยันด้วยเสียง
  คุณต้องรอ 5 นาทีจากคำขอรหัสจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ขอให้โทรกลับเพื่อรับสายสนทนาพร้อมรหัสยืนยัน" หน้าเว็บจะมีลักษณะดังนี้:

  Callback.png

   โปรดทราบว่าการขอรหัสเสียงโปรไฟล์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันแล้ว

 • ฉันจะฝากเงินได้อย่างไร?

  คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณใน Personal Area

  1. คลิกที่การเงินในเมนูด้านบนของหน้า
  2. เลือกฝาก
  3. เลือกช่องทางการฝากเงินที่ต้องการและคลิกช่องทางนั้น
  4. ระบุบัญชีเทรดที่คุณต้องการฝาก
  5. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ e-wallet หรือบัญชีระบบการชำระเงินหากต้องการทำรายการ
  6. พิมพ์จำนวนเงินที่คุณต้องการฝาก
  7. เลือกสกุลเงิน
  8. คลิกที่ปุ่ม “ฝากเงิน”

  การถอนเงินและการโอนเงินภายในจะดำเนินไปในรูปแบบเดียวกัน

  คุณสามารถตรวจสอบสถานะรายการของคุณได้ในหน้า ประวัติการทำธุรกรรม

  ข้อมูลสำคัญ!โปรดคำนึงว่าตามข้อตกลงของลูกค้า: ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีของตนไปยังระบบการชำระเงินที่ใช้สำหรับการฝากเงินเท่านั้น ในภูมิภาคที่มีธนาคารในประเทศให้บริการ ส่วนที่เหลือ (เช่น ผลกำไร เงินโบนัส รางวัล ค่าคอมมิชชันของพันธมิตร ฯลฯ) ควรถอนออกไปยังธนาคารในประเทศ หากธนาคารในประเทศไม่พร้อมใช้งานใน Personal Area กำไรสามารถถอนออกผ่าน e-wallets หรือตัวกลางแลกเปลี่ยนใดๆ ได้

 • ฝากเงินขั้นต่ำใน FBS Personal Area (เว็บ) เท่าไหร่?

  โปรดทราบจำนวนเงินฝากขั้นต่ำจะแตกต่างกันตามประเภทของบัญชีเทรด:

  • สำหรับบัญชี "Real" - 100 USD.

  โดยทั่วไปแล้ว จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 5 USD นอกจากนี้ โปรดพิจารณาว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับระบบการชำระเงินที่แตกต่างกันนั้นอาจไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น:

  • Neteller: 10 USD
  • Skrill: 12 USD
  • Perfect Money: 5 USD
  • Ethereum: 0.01 ETH
  • Tether: 10 USDT
  • Litecoin: 0.2 LTC
  • Bitcoin Cash: 0.05 BCH
  • Bitcoin: เงินฝากขั้นต่ำที่แนะนำคือ 36 USD เราขอเตือนคุณว่าการฝากเงินในจำนวนที่น้อยกว่านั้นจะถูกดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่เอง และอาจใช้เวลานานกว่านั้น

  โปรดใช้ ลิงก์นี้ เพื่อดูว่าต้องใช้เงินจำนวนเท่าไรในการเปิดคำสั่งซื้อขายในบัญชีของคุณ คุณยังสามารถตรวจสอบคำแนะนำได้ที่นี่ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้เครื่องคำนวณของเทรดเดอร์

 • ฉันจะถอนเงินได้อย่างไร?

  ข้อมูลสำคัญ!โปรดคำนึงว่าตามข้อตกลงลูกค้า ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีของตนไปยังระบบการชำระเงินเดียวกับที่ใช้ในการฝากเงินได้เท่านั้น
  ในกรณีทีล่
  ูกคำ้ท ำกำรฝำกเงนิ ดว้ยวธิกี ำรชำ ระเงนิ หลำยวธิีกำรถอนจะด ำเนินกำรตำมระบบ LIFO (เข้ำหลังออกก่อน)
  ซึงหมำยควำมว่ำหำกลูกคำ้ฝำกเงนิ เขำ้บญั ชโีดยใชว้ธิกี ำรชำ ระเงนิ 1 และหลงัจำกนันใชว้ธิกี ำรชำ ระเงนิ 2
  ส ำหรับกำรฝำกเงิน เพือ่ ท ำกำรถอนเงนิ จำ นวนเงนิ ฝำกทั้งหมดทีฝ่ ำกดว้ยวธิกี ำรชำ ระเงนิ 2 ควรถูกถอนออกไปก่อน (ทังหมดในครังเดยี วหรอืแค่บำงส่วน) ผ่ำนวิธีกำรช ำระเงิน 2
  และหลงัจำกนั้นจงึจะสำมำรถถอนเงนิ โดยใชว้ธิกี ำรชำ ระเงนิ 1 ได้
  คุณสามารถทำการถอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณใน Personal Area

  1. คลิกที่การเงินในเมนูด้านบนของหน้า

  2. เลือกถอน
  3. เลือกช่องทางการถอนเงินที่ต้องการและคลิกช่องทางนั้น
  4. ระบุบัญชีเทรดที่คุณต้องการถอน
  5. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ e-wallet หรือบัญชีระบบการชำระเงินของคุณ
   สำหรับการถอนผ่านบัตรคลิกที่เครื่องหมาย “+” เพื่ออัปโหลดด้านหน้าและด้านหลังของสำเนาบัตรของคุณ
  6. พิมพ์จำนวนเงินที่คุณต้องการถอน
  7. คลิกที่ปุ่ม“ยืนยันการถอนเงิน”

  โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการถอนเงินนั้นขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่คุณเลือกทำรายการ

  ระยะเวลาดำเนินการถอนเงิน ขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงิน

  คุณสามารถตรวจสอบสถานะรายการของคุณได้ในหน้า ประวัติการทำธุรกรรม

  โปรดทราบว่าตามข้อตกลงลูกค้า:
  5.2.8 หากบัญชีได้รับการฝากเงินผ่าน บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรเดียวกันนั้นเพื่อดำเนินการถอนเงิน โดยสำเนาจะต้องประกอบด้วยหมายเลขบัตร 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้าย ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ

  คุณควรปิดรหัส CVV ของคุณที่ด้านหลังของบัตร เนื่องจากเราไม่ต้องการรหัสนี้

 • ฉันลืมรหัสผ่านของการซื้อขาย

  หากต้องการกู้คืนรหัสผ่านบัญชีซื้อขายของคุณ โปรดเข้าสู่ระบบ Personal Area ของคุณ และเลือกบัญชีซื้อขายของคุณในตารางแดชบอร์ด

  เลื่อนลงเพื่อค้นหาบรรทัด "รหัสผ่าน" และคลิกที่ "สร้างใหม่"

  เมื่อคลิกปุ่มแล้ว คุณจะเห็นหน้าต่างแบบป๊อปอัปของคำเตือน คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" หากคุณแน่ใจว่าต้องการสร้างรหัสผ่านการซื้อขายใหม่สำหรับบัญชีนี้

  คุณจะเห็นรหัสผ่านใหม่ของคุณถัดจากบรรทัด รหัสผ่าน

 • ใช้เวลานานแค่ไหนในการถอนเงิน?

  โปรดทราบทางเราทำการตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งรายการถอนเงินของลูกค้าจะดำเนินการผ่านการเงินของบริษัท

  ทันทีที่รายการถอนเงินของคุณได้รับการอนุมัติจากฝ่ายการเงินของเราเงินจะถูกส่งจากฝั่งของเรา แต่ก็ขึ้นอยู่กับ ระบบการชำระเงิน เพื่อดำเนินการต่อไป

  • การถอนระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Skrill, Perfect Money ฯลฯ) ควรได้รับการโอนเงินทันที แต่อาจใช้เวลาถึง 30 นาที
  • ในกรณีที่คุณถอนเงินออกจากบัตรของคุณโปรดทราบว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 3-4 วันทำการในการรับเงิน
  • สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารจะดำเนินการภายใน 7-10 วันทำการ
  • การถอนไปยังกระเป๋า bitcoin อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีอาจถึงสองหรือสามวันเนื่องจากธุรกรรม bitcoin ทั้งหมดทั่วโลกได้รับการประมวลผลทั้งหมด ยิ่งมีคนขอโอนในช่วงเวลาเดียวกันมากเท่าไหร่การโอนก็ต้องใช้เวลามากขึ้นเท่านั้น

  โปรดทราบว่าทุกระบบการชำระเงินที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติจะถูกดำเนินการโดยฝ่ายเงินภายในช่วงเวลาทำการ

  แผนกการเงินของ FBS เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  โปรดทราบท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการทางการเงินของคุณได้ใน ประวัติการทำธุรกรรม

 • วิธีการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีการเทรด?

  วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อในกรณีที่คุณมีข้อผิดพลาด "NO CONNECTION" ใน MetaTrader:

  1. คลิก "File" (มุมบนซ้ายใน MetaTrader)
  2. เลือก "Login to Trade Account"
  3. ใส่หมายเลขบัญชีลงในส่วน "Login"
  4. ใส่รหัสผ่าน trading password (เพื่อให้สามารถเทรดได้) หรือ รหัสผ่าน investor password (เฉพาะสำหรับการสังเกตกิจกรรมต่างๆ แต่การส่งคำสั่งจะไม่สามารถใช้งานได้) ในส่วน "Password"
  5. เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์จากรายการเปิดบัญชีที่แนะนำอย่างเหมาะสมในส่วน "Server"
  6. โปรดทราบว่าได้รับหมายเลขเซิร์ฟเวอร์เมื่อเปิดบัญชี หากคุณจำหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้คุณสามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ กู้รหัสผ่านการเทรดของคุณ
  7. นอกจากนี้คุณสามารถใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองแทนการเลือกได้
ดูบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

ประสบการณ์การซื้อขายระดับโลก

ดำเนินการตามคำสั่งตั้งแต่ 0.1 วินาที ซื้อขายกับ FBS

ต้องการติดต่อเรา?

กรุณาติดต่อเรา เราจะตอบคำถามของคุณ และเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้องในศูนย์ช่วยเหลือ

 • เจ้าของภาษา
 • สนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
ส่งคำร้องขอ